شناسنامه

پایگاه خبری  واطلاع رسانی « نجوا خبر » در چهارچوب اهداف مقدس انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلام ایران به امر اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح بینش و آگاهی عمومی می پردازد و در این زمینه، خود را مقید به اصول و ارزش های ذیل می داند و بر این باور است که برآیند مجموعه عملکرد نجوا خبر نباید موجب وارد کردن خدشه ای به این اصول و ارزش ها شود و در سست کردن پایه های مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی تأثیر گذارد، بلکه باید موجب تحکیم پایه های نظام و ارزش ها شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مرتضی بلوکی

آدرس: تهران‌ خیابان شریعتی خیابان ملک پلاک ۳۸ طبقه ۲ واحد ۱۲

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۰۷۸۴ / ۸۹ ۴۸ ۶۳ ۷۷

محک